Hấp Thụ Hoàn Toàn 2 24 Lít Co2

nhiều người đang xem: Hấp thụ hoàn toàn 2 24 lít khí co2 vào 100ml

Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch bao gồm K2CO3 0,2M và KOH x mol/lít, sau thời điểm các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp Y. Cho tổng thể Y tính năng với dung dịch BaCl2 (dư), thu được 1,82 gam kết tủa. Gía trị của x là


Bạn đang xem: Hấp thụ hoàn toàn 2 24 lít co2

*

*

Xem thêm:

*

Thi online trên ứng dụng georgewoodcock.com. Mua ngay!

Đáp án A

nCO2 = 2,24:22,4 = 0,1 mol; nK2CO3 = 0,02 mol; nKOH = 0,1x mol; nBaCO3 = 11,82: 197 = 0,06 mol

Ta thấy: nCO2 + nCO32- (trong K2CO3) = 0,1 + 0,02 > nBaCO3 = 0,06 mol => kêt nạp CO2 xảy ra 2 PT:

CO2 + OH- → HCO3- (1)

CO2 + 2OH- → CO3 2- + H2O (2)

Bảo toàn thành phần C: nCO2 + nK2CO3 = nHCO3- + nBaCO3

=> nHCO3- = 0,1 + 0,02 – 0,06 = 0,06 mol

=> ∑nOH- (1) +(2) = nHCO3- + 2 (nBaCO3 - nK2CO3 ) = 0,06 + 2. ( 0,06 – 0,02) = 0,14 mol

=> cm = n: V = 0,14 : 0,1 = 1,4 M

CHINH PHỤC 200 CÂU TN TỔNG HỢP - NẮM TRỌN NGỮ PHÁP TIẾNG ANH - Livestream TIẾNG ANH cô MAI ANH

Hấp thụ trọn vẹn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 125 ml dung dịch Ba(OH)2 1M thu được dung dịch X. Coi thể tích hỗn hợp không đổi. Mật độ mol của chất tan trong dung dịch X là:

Cho 8,96 lít khí CO2 ( ngơi nghỉ đktc) hấp thụ hết vào 500 ml dung dịch chứa hỗn hợp KOH 0,24M cùng Ba(OH)2 0,48M, nhận được m gam kết tủa. Cực hiếm của m là

Cho từ bỏ từ cho đến khi kết thúc dd đựng 0,15 mol Na2CO3 với 0,1 mol NaHCO3 vào 100,0 ml dd HCl 2M. Tinh thể tích khí CO2 thoát ra (đktc)?

Hấp thụ 4,48 lít khí CO2 ( làm việc đktc) vào 0,5 lít dung dịch đựng NaOH 0,4 M cùng KOH 0,2 M được hỗn hợp X. Thêm một lít dung dịch Ba(OH)2 0,2 M vào dung dịchX chiếm được a gam kết tủa. Giá trị của a là

Cho tương đối nước trải qua than lạnh đỏ, sau làm phản ứng chiếm được V lít (ở đktc) hỗn hợp. Khí X tất cả CO, CO2 cùng H2. Dẫn toàn bộ hỗn hòa hợp X qua hỗn hợp Ca(OH)2 thu được 2 gam kết tủa và cân nặng dung dịch sau bội phản ứng bớt 0,68 gam so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu; khí sót lại thoát ra gồm CO cùng H2 bao gồm tỉ khối hơi so cùng với H2 là 3,6. Quý giá của V là

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, georgewoodcock.com HỖ TRỢ DỊCH COVID